شیرخوارگان حسینی مسئول هیئت رزمندگان می گوید:

شیرخوارگان حسینی