سایت نوبت دهی علوم پزشکی دزفول، فاقد مشکل است. معاونت درمان علوم پزشکی شهرستان دزفول گفت:

سایت نوبت دهی علوم پزشکی دزفول، فاقد مشکل است.