تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , خرداد, ۱۳۹۸ | ۱۹:۳۳:۰۷
کد خبر : 33881
محمد رضا شیرین صحرایی می گوید:

آموزش فنون تست زنی در کنکور ۲

فنون تست زنی: قسمت ۲ به گزارش دزنا۲۴/ در جلسه گذشته در ارتباط با چگونگی تقسیم بندی زمان، آمادگی جهت مقابله با هرنوع تست و چند مبحث دیگر توضیحاتی داده شد که در این جلسه به ادامه توضیحات محمدرضا شیرین صحرایی،کارشناس ارشد مشاور خانواده در خصوص فنون تستزنی خواهیم پرداخت. فیزیک: حجم زیاد درس فیزیک […]

آموزش فنون تست زنی در کنکور ۲

فنون تست زنی: قسمت ۲

به گزارش دزنا۲۴/ در جلسه گذشته در ارتباط با چگونگی تقسیم بندی زمان، آمادگی جهت مقابله با هرنوع تست و چند مبحث دیگر توضیحاتی داده شد که در این جلسه به ادامه توضیحات محمدرضا شیرین صحرایی،کارشناس ارشد مشاور خانواده در خصوص فنون تستزنی خواهیم پرداخت.

فیزیک:
حجم زیاد درس فیزیک وتنوع موضوعات آن ایجاب میکندکه ازقبل:
– تسلط خودرا دربخش های مختلف آن دقیقا تعیین کرده باشید و بدانید در چه بخش هایی بیشترین آمادگی ودرچه بخشهایی کمترین آمادگی رادارید. هنگام تستزنی درکنکور، ابتداسراغ تستهایی بروید که برای شماراحت تر هستند. مثلا بخش های ترمودینامیک (رشته ریاضی فیزیک) فیزیک پیش دانشگاهی ۲(رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک) بخش نور به طور کامل،حرکت نوسانی ساده و موج،گرما و تعادل گرمایی را میتوان به طور نسبی ساده تر از یخش های دیگر درنظرگرفت.
– دقّت لازم درتشخیص مفاهیم نزدیک به هم درصورت مساله از اهمیت بسیاری برخوردار است. مثلا کمیت هایی ازقبیل جابجایی و مسافت ،شتاب متوسط و شتاب لحظه ای، بازه زمانی و لحظه، کار محیط روی دستگاه و کار دستگاه روی محیط، توان مفید و توان تلف شده …ازمفاهیمی هستند که اغلب به علت کم دقتی، برداشت اشتباهی ازآن ها میشود و طراحان تست نیز پاسخی معادل اشتباه صورت گرفته رادرگزینه ها قرار میدهند.
– محاسبات عددی یکی ازمشکل سازترین موارداست.اغلب مفاهیم فیریکی رابه خوبی تشخیص میدهیدولی درانجام محاسبات عددی اشتباهاتی صورت میگیردکه یکی ازشایعترین اشتباهات دانش پژوهان است.
– توجه دقیق به تبدیل واحدها و این که درچه شرایطی نیازی به تبدیل واحد نمیباشد.
– دروس داده شده و جزوات اساتیدباید به گونه ای مطالعه شوندکه بتوانید هرزمان به طوردقیق،کامل وسریع هربخشی ازآن راکه خواستید بگوییدو بنویسید.دراین صورت مفاهیم درسی درذهن شما ملکه سازی به معنای واقعی میشوند.آن وقت است که سرعت عمل رابادقّت عمل، کسب کرده اید.
– پس ازفراگیری جزوات درسی به همراه مسائل تشریحی و تستی مرتبط با هرموضوع،تدریجا تست های کنکور سراسری را ابتدا بدون تعیین زمان ولی پس ازمدتی باتعیین وقت بزنید.
تست ها را آگاهانه و باتوجه به مفاهیم یادگیری شده بزنید و بدانید سرعت عمل بایدتاجایی باشدکه دقت عمل را مخدوش نسازد.
– زدن تست های مرتبط به تعداد زیاد و به طور آگاهانه بالاخره منجربه سرعت عمل نیزمیشود.
– در ماه های اردیبهشت و خرداد،تست های آزمون های کنکور پنج سال کذشته را به طورجامع بزنید و درصد خودرا دردرس فیزیک تعیین کرده، طوری عمل نمایید که به هیچ وجه اشتباه هرآزمون رادرآزمون بعدی تکرار نکنید.

کلید:
دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی،به طور کیفی تست هایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زده و مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.

شیمی:
توزیع تست های شیمی به طور مساوی بین کتاب های شیمی ۲، شیمی ۳، شیمی پیش دانشگاهی ۱ و شیمی و پیش دانشگاهی ۲ صورت میگیرد. تنهاحدود ۱۰ درصدازکل تست ها مربوط به مسایل می باشد و بقیه مطالب توصیفی هستند، لذا درصورت طیق وقت به هنگام تست زنی وقت مطالعه مسایل رابه زمانی موکول کنید که همه مطالب توصیفی را مطالعه کرده باشید. درفرصت وموقعیت روزهای پایانی کنکور حل تست های دورهای کنکورهای ساده ۷۶-۸۱ بهترین روش می باشد و استفاده ازتست های طبقه بندی توصیه نمی شود. بادر نظرگرفتن این که – تست زدن، شیمی آخرین درس درمجموعه ی تست های اختصاصی دفترچهی سوالات است،دانش آموزان به دلیل اختصاص وقت به تستهای دروس قبلی،درموردشیمی دچارکمبود وقت میشوند. زمانی که تستها دروس تخصصی دیگر علامت میزنید،به زمان باقی مانده برای شیمی هم توجه داشته باشید.

کلید:
درتست های شیمی به نحوه ی توزیع سؤالات و همچنین در اولویت قراردادن پاسخگویی به تست های توصیفی توجه نمایید.

زیست شناسی:
به دلیل تنوع زیاد منابع وکتب تست های زیست شناسی، مراجعه به تستهای کنکورهای سالهای قبل به عنوان بهترین منبع،بیشترتوصیه میشود.پیشنهادمیشود در روزهای پایانی برای ایجاد آمادگی بیشتر از مبحث درس زیست، حدود ۴۰ تست تمرین ومرور گردد. شواهد نشان میدهدکه فقط ۷درصد ازدانش آموزان تست های زیست شناسی رابالای ۵۰ درصد میزنند ازدو جنبه میتوان به این مشکل نگاه کرد. اول آنکه دانش آموزان سوادکافی نداشته باشند. اما این دلیل چندان قابل استناد نیست. نکته ی دوم و عامل اصلی ضعف دانش آموزان در
پاسخگویی به تست های زیست شناسی، عدم درک سؤالات وعجله درپاسخ دادن است. هرسؤال نکات کلیدی داردکه باخوب فهمیدن سؤال قابل دستیابی است. برای هرسؤال زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان وجودداردوازاین زمان میتوان ۱۵ ثانیه رابه خوب خواندن سؤال، ۱۵ ثانیه رابه خواندن گزینه هاو ۱۵ ثانیه رابه پاسخ دادن و پرکردن پاسخنامه اختصاص داد. البته بیان این نکته صرفابرای ایجادیک الگوو تصویر ذهنی است نه اینکه واقعابرای هرتست زمان بگیرید!

کلید:
درتست های زیست شناسی، دقت برروی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

زیان انگلیسی:
تستهای درس زبان آخرین سری ازسؤالات در دفترچه ی عمومی میباشند ۵۰ یا ۶۰ درصدازدانش آموزانی که نتوانسته اند تست های زبان رابزنند استدلالشان این است که زمان کم آورده اند. چرا؟ دلیل این امر اختصاص زمان بیشتر به تست های دروس ما قبل است. توقف زیاد در تست های قبلی که معمولا هم غلط از آب درمی آیند موجب ضرر جدی در تست های زبان میشود،درحالی که، اگردقت مناسب برای آن صرف گردد و احتمالا تست های صحیح بیشتری راعلامت خواهید زد. بنابراین بسیارمهم است که مجموعه سؤالات دفترچه عمومی را با هم ببینیدیعنی تست های یک ستاره ودو ستاره ازابتدا سؤالات عمومی شروع کنید و تا انتهای سؤالات که تستهای زبان هستند پیش بروید و بعد برای تست های یک ستاره و دو ستاره وقت بگذارید. درزبان، تست هایی راکه سال های قبل زیاد تکرار شده اند با نظردبیران مشخص کرده و تمرین کنید.

کلید:
در تست های زبان انگلیسی،زمان را هماهنگ با زمان دروس عمومی دیگر در نظر بگیرید.

معارف:
باعنایت به فرّاربودن مفاهیم بخصوص اسامی، مباحث سنت های الهی، فلسفه، تاریخ و احکام، لازم است درس معارف دریک فرصت کوتاه مرور شود. روایات مخصوصا آیات باید بادقت خوانده شود چراکه قابلیت طراحی تست درمورد آنها زیاداست. بایدبدانید هرآیه درچه زمینه ای است و اشاره به کدام مطلب دارد.یک دانش آموز مسلط میتواند تستهای معارف را در زمان ۸الی ۱۰ دقیقه ای پاسخ داده و در زمان صرفه جویی کند.

کلید:
درتست های معارف،امکان سرعت عمل،بیشتراست.

ادبیات:
علیرغم آن که درس ادبیات ارتباط با زبان مادری دانش آموزان دارد اما موردسهل انگاری بیشتری قرارمیگیرد. ازکنکور ۸۱ که سؤالات به نسبت سخت ترشده است توقع میرود دانش آموزان این درس راجدی تر بگیرند علاوه برآن کتاب زبان فارسی که از سال سوم آن درکنکور سؤال می آید به اندازه ی کفایت تدریس نمیشود و اکثر دانش آموزان دراین درس مشکل دارند. باعنایت به این که ۵ سؤال ازاین کتاب طرح میشود لازم است دانش آموزان ضعف های خود رادر آن جبران نمایند. تسلط برکلیه مطالب ادبیات حتی هم سنگ دبیر،برای کسب نتیجه مطلوب ضرورت دارد. دانش آموزان دربخش دریافت پیامهای اصلی مطالب نیزمشکل دارند. درقرابت های معنایی توصیه میشود ابتدا خود عبارت یا بیت رامطالعه نموده و سپس درذهن خودتان معنی کنید.ب عدمعنی رادرذهن ساده نمایید تا حدی که چکیده ودرون مایه اصلی موضوع کشف شود. سؤالات اولین دفترچه عمومی، تست های ادبیات هستند و لذا تقسیم زمان مناسب در این درس مهم است.

کلید:
تست های ادبیات راجدی بگیریدو به حفظیات اتکا نکنید.

عربی:
در رابطه با ترجمه به فعل و زمان فعل توجه شود و در مواردمشابه کلمات ساده ای مانند ضمائر یا مفرد و جمع بودن کلمات مدنظرقرارگیرد. در درک مطلب، دقت درمفهوم کلی مطالب مهم است. یادتان باشد که سؤالات مطرح خارج ازمفاهیم درک مطلب نخواهدبود. سؤال های تجزیه و ترکیب ازبخش درک مطلب، از انتها پاسخ داده شوند یعنی ابتد ابه ترتیب توجه شود و بعد موارد تجزیه. شناخت نقش مثل تمیز، حال و جامد و مشتق بودن کلمه دقت گردد. در رابطه با تمیز عدد و حرکت گذاری جملات داده شده به اسم های غیرمنصرف دقت بیشتری شود.

کلید:
درتست های عربی،برای کسب مهارت بیشتر، هیچ فنی به اندازه ی آمادگی های قبلی نقش ندارد.

نتیجه گیری:
۱- درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روش های غیرعادی نباشید.
۲- خود رابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسه ی کنکور آماده سازید.
۳- سؤالات هردرس رادرسه مرحلهی تستهای باجواب مشخص،یک ستاره ای ودو ستاره ای پاسخ دهید.
۴- بایداین فن جسورانه رابیاموزیدکه ازسربعضی تست ها بگذرید.
۵- درتست هایی که درموردگزینه ی صحیح شک دارید تنها زمانی ریسک کنیدکه اطمینان داشته باشید حداقل دوگزینه غلط است.
۶- قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاء آن رابادقت بخوانید.
۷- سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.
۸- درجلسه ی کنکوردقت کنید در فضایی قرار نگیریدکه باکوچکترین سرنخ ها فریب بخورید.
۹- درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تست ها، توجه داشته باشیدکه زمان برای حل هرتست متفاوت است.
۱۰- اگر زمانی برای مرور تست هاباقی ماند،پاسخ راتنها زمانی تغییردهیدکه به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.
۱۱- برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند: تمرین و رکوردگیری تست زنی، شادابی وسرحال بودن، تمرکزو آرامش و مطالعه ی مفهومی.
۱۲- محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.
۱۳- درتست های ریاضی،یک روش کار مشخص داشته باشید تا دچار سردرگمی نشوید.
۱۴- در درس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی، به طورکیفی تست هایی درسطوح ساده، متوسط و سخت زده و مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید.
۱۵- درتست های شیمی به نحوه ی توزیع سؤالات وهمچنین در اولویت قراردادن پاسخگویی به تست های توصیفی توجه نمایید.
۱۶- در تست های زیست شناسی، دقت بر روی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.
۱۷- در تست های زبان انگلیسی، زمان راهماهنگ بازمان دروس عمومی دیگر در نظر بگیرید.
۱۸- درتست های معارف،امکان سرعت عمل، بیشتراست.
۱۹- تست های ادبیات راجدی بگیرید و به حفظیات اتکا نکنید.
۲۰- درتست های عربی، برای کسب مهارت بیشتر، هیچ فنی به اندازه ی آمادگی های قبلی نقش ندارد

پایان مبحث فنون تست زنی…

انتهای پیام/۸۱۲
منبع:دزنا۲۴
مشاور: محمدرضا شیرین صحرایی کارشناس ارشد مشاوره آموزش و پرورش شهرستان دزفول
خبرنگار: مریم صاحب محمدی

اشتراک مطلب با :
, , ,