تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , اردیبهشت, ۱۳۹۶ | ۲۰:۱۷:۵۲
کد خبر : 33071

من به این چندنفر رای نمیدهم شما چطور؟؟؟

مسئولانی که به جهاد اقتصادی باور دارند ازطریق انتخابات است ودرحال حاضر که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم به کسانی می بایست رای دادکه به جهاد اقتصادی برای رفع مشکلات معیشتی مردم باور داشته وشاخص های اقتصادی راداشته باشند

من به این چندنفر رای نمیدهم شما چطور؟؟؟

به گزارش دزنا ۲۴، وقتی واژه ی جهاد به میان می آید پیش ازهرچیز دوران دفاع مقدس ،جنگهای صدراسلام وخلاصه اینکه نبردحق علیه باطل ودفاع از  اسلام درذهن آدمی تداعی میکند درکتب دینی ،روایات واحادیث  بسیارازجهاد درراه خدا سخن به میان آمده است جهادبرای تک تک مسلمانان امری مقدس و واجب به شمارمیآید اما این یک تعریف کلی از جهاد است .هرچند که عمدتا برداشت کلی مردم از جهاد ،به جهاد نظامی ختم وخلاصه میشود ولکن قاب وشمایل واقعی جهاد فقط وفقط مختص به امورنظامی وجنگ نیست بلکه دایره جهاد بسیار وسیع و گسترده است ومیشودگفت تمامی شئونات زندگی فردی وجمعی انسان رادربرمیگیرد.
ازجمله مهمترین شکل جهاد درشرایط فعلی وکنونی کشورما  جهاد اقتصادی  است ،بدون شک هم اکنون مهمترین عرصه ظهور  وبروز دفاع ازکشور وخدمت به مردم وعرصه هنرنمایی آدمی این نوع ازجهاد است. متاسفانه  چنددهه است بخاطر برنامه های ناکارآمدوسیاست های اقتصادی  غلط  موجب  شده که توسعه پایدار،رفاه عمومی ،امنیت شغلی،تک رقمی شدن نرخ بیکاری ورهایی ازوابستگی به فروش درکشورمحقق نشودودرب اقتصادهنوزبرروی پاشنه گذشته می چرخد  .  این روزهاو درشرایط فعلی کشور ،زمینه های جهاد در راه خدا تغییریافته امروزه کشورمان بیش ازهرزمان دیگری یه مجاهدت ومجاهدان اقتصادی  نیاز دارد تاکشوررا از وضعیت  کنونی نجات دهند .هرچند ماهیت جنگ ها به قوت خود باقی است وعوض  نشده است ولی شیوه هاوتاکتیک جنگ ها دگرگون شده است.میتوان گفت که شکل وشمایل  جنگ ها هم باگذشت زمان دستخوش تغییرو متحول شده  است.در صحنه بین المللی جنگ ما بادنیای استکبار بیش از آنکه  نظامی  باشد رنگ وبوی بشدت اقتصادی   پیداکرده است ،نه اینکه درحوزه جنگ نظامی  درگیرنیستیم بلکه میتوان گفت درکنار سایرحوزه ها که درتقابل باغرب و وابستگان آنها  هستیم میدان  اقتصادی  ازاهمیت ویژا ی برخوردار است ،جنگ ما با غربیها تبدیل  به یک  جنگ چندگانه شده است ازجنگ نظامی گرفته تا نبرد اقتصادی  وفرهنگی که عرصه رویارویی با غرب و وابستگان به آنهاست .اما مایه تاسف است که عنوان شودپاشنه آشیل کشورمادررویایی باغرب اقتصاد نابسامان است که موجب شده شدت آسیب پذیری  ماهم بالا  رودوهم نمود بیرونی این آسیب در زندگی مردم نمایانترباشد ،هرچندکه درنبرد فرهنگی هم میتوان اذعان کرد که کفه ی تراوزبه نفع ما نیست ولی چون تبعات وپیامدهای منفی جنگ اقتصادی  شدیدتر ،،آشکارترواثرگذاری آن خیلی سریع درزندگی مردم رخ نشان  داده  به همین دلیل هم اکنون اقتصاد  عرصه  قدرت نمایی دشمنان این مرزوبوم است. اقتصاد  همه جوانب زندگی فردی  وجمعی مردم  را  تحت  تاثیر  قرار  میدهدبه همین  دلیل  است  که  توجه ویژه ای به اقتصادوجهاداقتصادی باید بشود درنبرد اقتصادی  باید سرباز اقتصادی  تربیت  کرد ، امروزه رکود،بیکاری ، فقر،تورم،گرانی ،اتکاء به نفت برای امنیت ،همبستگی  جمعی  هرملتی خطر  ناک است.درشرایط کنونی کشور هر مسئولی که بتواند زمینه اشتغال پایدار جوانان ،کنترل تورم ،مهارنوسانات ارز،خروج ازوابستگی به نفت،سرعت بخشیدن به  رشداقتصادی ، شکوفایی ونیزارتقاسطح رفاه عمومی رافراهم کندبدون شک این بالاترین جهادوایثار درراه خداست .این روزهاجهاداکبرایجادشغل ومهارگرانی است این روزها بالاترین سطح  ایثار  ایجاد  برنامه  های  مدون وکارشناسی و کارآمد برای ایجاد وسامان بخشیدن به اقتصاد  کشوراست پس تلاش مستمر وکار بی وقفه ومبارزه گسترده وسریع بامفاسد اقتصادی ، توجه به محرومین ومستضعفین ،مبارزه باتجمل گرایی وزندگی اشرافیت مسئولان ازدیگرشاخص های جهاداقتصادی است درحال حاضر  هرمسئولی تلاشش دراین خلاصه نشود درنجات اقتصادی  کشور مطمئن  درخدمت دشمنان وبازیگر سیاست های دشمنان است وچیزی جزخیانت نمیتوان برآن نهاد …بهترین  فرصت  برای  انتخاب  مسئولانی که به جهاد اقتصادی  باور دارند ازطریق انتخابات  است ودرحال حاضر  که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری   نزدیک میشویم به کسانی می بایست رای دادکه به جهاد اقتصادی  برای رفع مشکلات معیشتی مردم باور داشته وشاخص های اقتصادی  راداشته باشند .به زندگی شخصی وعملکرد نامزدها در منصب های پیشین آنها بنگرید خیلی از آنها آزمون پس داده اند ومردود شده اند وعقل سلیم انتخاب  آزمون پس داده هارا نهی میکند .باتوجه به اهمیت عملکرد شوراها و رئیس جمهور در زندگی شخصی  خودمان وآینده فرزندانمان حواسمان باشد به چه کسانی رای می دهیم وچه کسانی توانمندی وشایستگی لازم برای ورود به عرصه خدمتگزاری وجامه عمل پوشاندن به اقتصاد  مقاومتی  وجهاد اقتصادی  را  دارند .
یاداشتی به قلم فعال رسانه ای علی هیودی

اشتراک مطلب با :