تاریخ انتشار خبر: ۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۰۹:۱۵:۲۸
کد خبر : 29470

اقتصادمقاومتی ویک علامت سوال بزرگ از مسئولان ؟؟

اماانگارتعبیربرخی ازمدیران ومجموعه تحت هدایت آنهاازاقتصادمقاومتی مطرح شده توسط رهبرفرزانه انقلاب چیزدیگری است برای درک این واقعیت تلخ کافی است چنددقیقه ای ازوقت خودرادر راهروها و اتاق های بعضی ازسازمان ها،ادارات ونهادهای مختلف بگذرانید تا هدررفتن …

اقتصادمقاومتی ویک علامت سوال بزرگ از مسئولان ؟؟

به گزارش دزنا ۲۴، این روزهابه هرکدام ازسازمان ها،نهادها وادارات دولتی ،مردم نهادوحاکمیتی که واردمی شویدفرمایش  مقام معظم رهبری درموردنامگذاری سال ۱۳۹۵درابعاد و اشکال مختلف در معرض دید ارباب رجوع و دیگرمراجعه کنندگان قرارگرفته است:«اقتصادمقاومتی ،اقدام وعمل»
بدون شک یکی ازفاکتورهای مهم و پیش نیازهای حیاتی اقتصاد مقاومتی موردنظر حضرت آیت الله خامنه ای دوری ازاسراف ،درست مصرف کردن واستفاده بهینه ازمنابع وامکانات کشوراست،
اماانگارتعبیربرخی ازمدیران ومجموعه تحت هدایت آنهاازاقتصادمقاومتی  مطرح شده توسط رهبرفرزانه انقلاب چیزدیگری است برای درک این واقعیت تلخ   کافی است چنددقیقه ای  ازوقت خودرادر راهروها و اتاق های بعضی ازسازمان ها،ادارات ونهادهای مختلف  بگذرانید تا  هدررفتن سرمایه های ملی بویژه دربخش انرژی راشخصا ازنزدیک مشاهده کنید. اتاق هاو راهروهایی که ازلحاظ روشنایی بیشترب ه ویترین مغازهای لوکس بالای شهرشبیه اند! ودور تند وسائل سرمایشی  که مراجعین را ناچارمی کند ازشدت سرما ،هرچنددقیقه یکبار اتاق  را ترک کنند؟؟

این نوع رفتاربدون قاعده رامی توان همه جامشاهده کردازسازمان های متمولی چون استانداری،فرمانداری ،شهرداری وبخش های وابسته به شرکت نفت گرفته   تامجموعه هاومراکزآموزشی واداری که درخرج یومیه کارکنان خودمانده اند،همه وهمه  در یک نوع رقابت ازگونه ی منفی آن  گرفتارآمده اند .آن هم  درست زمانی که سخت ترین  وظالمانه ترین تحریم های تاریخ دنیای استکبار ، کشور را به لحاظ بودجه ای  ومنابع مالی درتنگناقرارداده وبه تبع  این تحریم هااثرات بسیارناخوشایندی را  در زندگی عامه مردم برجای گذاشته است.
نکته مهم وقابل تأمل درانتشار و نصب پوسترها،بنرها و بروشورهای حاوی فرمایشات رهبری انقلاب بدون توجه به ماهیت وعلت چنین نامگذاری هایی   نشان دهنده این است که مسئولان این قبیل  سازمان هاوادارات یابرای خوش آمدخواهی بالادستی ها ومراجعه کنندگان به این نوع رفتاراقدام می ورزندویاعملا به تئوری هوشمندانه اقتصادمقاومتی باوری نداشته وبربادرفتن اموال عمومی درنظرآنان امری  عادی وبی اهمیت قلمدادمی شود. حالاقضاوت باوجدان خودتان ؟شماجزوکدامیک ازاین مدیران هستید؟؟
سخن آخراینکه  امیدواریم  مسئولین سازمان ها و ادارات دولتی وحاکمیتی نه تنهادرموضوع مصرف انرژی بلکه درزمینه بهره وری بیشترازمنابع مادی وانسانی تدبر،تأمل وآینده نگری به خرج داده  و نسبت به استفاده مطلوب از سرمایه های  کشوراهتمام بیشتری به خرج داده وبانصب العین قراردادن سخنان گهرباروفرمایشات  راهگشای رهبرمعظم انقلاب درزمینه های مختلف وبه طورخاص کلام ایشان درنامگذاری امسال  به سال «اقتصادمقاومتی ،اقدام وعمل»
،ولایتمداری ،انقلابی گری ،اسلام خواهی و  وطن دوستی  خودرادرعمل نشان دهند.

علی هیودی  فعال رسانه کارشناس ارشد مسائل اجتماعی

اشتراک مطلب با :
, , ,
 1. عبدالهی Iran (ISLAMIC Republic Of) Google Chrome HUAWEI G750-U10 Build/HuaweiG750-U10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Mobile Safari/537.36 گفت:

  خداقوت به شماآقای هیودی ازهرچیزجزیی مطلب می کشی بیرون
  همه چیز برای مسئولین عادی شده است کوگوش شنوا

 2. یک همشهری Iran (ISLAMIC Republic Of) Google Chrome HUAWEI G750-U10 Build/HuaweiG750-U10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Mobile Safari/537.36 گفت:

  ازقدیم گفته اندخلایق هرچه لایق برخی هالیاقت رهبربزرگ وکاریزماتیک مانندامام خامنه ای راندارندکه به سخنان آقاتوجهی نمی کنن

 3. ایمان Iran (ISLAMIC Republic Of) Google Chrome HUAWEI G750-U10 Build/HuaweiG750-U10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Mobile Safari/537.36 گفت:

  خوب بودامامی شدجامع تربه این موضوع پرداخت ودرقالب حیف ومیل سایرمنابع هم به آن پرداخت

 4. کرم الهی Iran (ISLAMIC Republic Of) Google Chrome HUAWEI G750-U10 Build/HuaweiG750-U10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Mobile Safari/537.36 گفت:

  ولایتمداری ،انقلابی گری ،اسلام خواهی و وطن دوستی فقط شعارشده