اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال به توسعه زیر ساخت مخابراتی در دزفول معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری دزفول

اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال به توسعه زیر ساخت مخابراتی در دزفول